اسامی روستاهای شهرستان تهران اسامی روستاهای تهران استان تهران به...ادامه»
روستای وردیج (آدم های سنگی) در تهران
روستای وردیج که از توابع کن به شمار می رود،...ادامه»