شهرستان آوج
غار قلعه کرد در آوج
غار گردی از علایق خاص برخی از گردشگران محسوب می...ادامه»