شهرستان شهرکرد
قلعه چالشتر شهرکرد
قلعه چالشتر اثری با شکوه از نظر معماری و هنر...ادامه»