مجسمه هرکول مجسمه هرکول یکی از آثار باستانی ارزشمند و...ادامه»
مجسمه شیر سنگی همدان
مجسمه شیر سنگی همدان در میدان و پارک سنگ شیر،...ادامه»