مسجد جامع همدان
مسجد جامع همدان در ابتدای خیابان اکباتان کمی بالاتر از میدان...ادامه»