مسجد امام خمینی تهران
مسجد امام خمینی که به مسجد سلطانی یا مسجد شاه...ادامه»