میدان نقش جهان (امام خمینی) اصفهان
قبل از آن که اصفهان که پایتختی ایران انتخاب شود،...ادامه»