شکل شاه آمل
شاه آمل اثری تاریخی است که در جنوب شهر آمل...ادامه»