مجموعه تاریخی طاق بستان که در شمال شرقی شهر کرمانشاه...ادامه»
کتیبه بیستون.بزرگترین سنگ نوشته
کتیبه یا سنگ نوشته بیستون بزرگترین سنگ نوشته جهان واقع...ادامه»