کلوت های کویر شهداد در کرمان
کویر با تمامی وسعت خود و خاک و ماسه اش،...ادامه»