دره اخلمد واقع در چناران
دره اخلمد دارای آبشارهای مرتفع و دیواره های سنگی...ادامه»