آبشار خور در جاده کرج – چالوس
آبشار خور با ارتفاع 50 متر در شمال کرج و ابتدای جاده...ادامه»