آبگوشت قنبید (قنبیت) قمی + طرز تهیه
آبگوشت قنبید (قنبیت) یا همان کلم قمری از غذاهای محلی...ادامه»