اقلیم و آب و هوای آذربایجان شرقی و سیمای طبیعی آن
آب و هوای آذربایجان شرقی به علت مساحت زیاد و نیز پستی و...ادامه»