آتشگاه واقع در شهر اصفهان
آتشکده ای زرتشتی از دوره ساسانی است که بر بالای کوه...ادامه»