آرامگاه خیام نیشابوری در نیشابور
حکیم ابوالفتح عمر ابن خیام نیشابوری منجم، ریاضیدان،...ادامه»