باغ پرندگان اصفهان
در حاشیه شمالی رودخانه زاینده رود و طرف غرب پارک جنگلی...ادامه»