باغ گل های اصفهان
در حاشیه جنوب شرقی میدان بزرگمهر و مجاور رودخانه...ادامه»