دره شمخال
شمخال نام دره ای است زیبا در سه کیلومتری جنوب باجگیران...ادامه»