مسجد امام خمینی تهران
مسجد امام خمینی که به مسجد سلطانی یا مسجد شاه نیز معروف...ادامه»