بقعه قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم خدابنده
قیدار نبی با نام اصلی قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم از...ادامه»