آرامگاه خواجه اباصلت هروی در مشهد
به استناد بعضی از روایات و منابع، عبدالسلام بن صالح بن...ادامه»