آرامگاه خواجه مراد مشهد
بنای آرامگاه منسوب به ابوحبیب هرثمه بن اعین مشهور به...ادامه»