اقوام و زبان در استان یزد
مردم استان یزد از نژاد آریایی و ایرانی هستند و به علت...ادامه»