آش جوشوره مشهد
آش جوشوره با نام های دیگری مانند جوش بره و جوش بیره نیز...ادامه»