دیگچه از غذاهای محلی مشهد+طرز تهیه
دیگچه غذایی است که خاص مشهد می باشد. شبیه شیر برنج است...ادامه»