مقبره ابوالقاسم مجتهد زنجان
مقبره سید ابوالقاسم مجتهد میرزایی مربوط به دوره قاجار...ادامه»