بقعه استر و مردخای همدان
از جمله یادمان های مذهبی به جای مانده از کلیمیان در...ادامه»