مسجد اسماعیل خاله اوغلی تبریز
مسجد اسماعیل خاله اوغلی در سمت چپ يا جانب جنوبي دالان...ادامه»