امامزاده اسماعیل اصفهان
در حاشیه شرقی خیابان هاتف که قدیمی ترین قسمت شهر...ادامه»