تالار اشرف اصفهان+ویدئو
ساخت تالار اشرف که در اندرون کاخ سلطنتی صفوی جای داشت،...ادامه»