تهران ظرفیت تبدیل شدن به موزه شهر را دارد
مسجد جامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، معتقد است...ادامه»