موقعیت اقتصادی و نفت در استان خوزستان
استان خوزستان از مهمترین مناطق نفت خیز ایران به شمار...ادامه»