اقوام و زبان در استان قزوین
بر اساس منابع تاریخی، دشت قزوین و مناطق شمال، جنوب و...ادامه»