اقوام و زبان در آذربایجان شرقی
آذری ها، اصیل ترین افراد ایرانی هستند كه سه تا چهار...ادامه»