اقوام و زبان ساکن در استان فارس
اقوام پارسی که شاخه ای از اقوام آریایی ها بودند از حدود...ادامه»