اقوام و زبان استان تهران
در کتاب های تاریخی، چون کتاب «تاریخ مردوخ» آمده است که...ادامه»