اقوام و زبان مردم ساکن در استان سمنان
اقوام مستقر در استان سمنان را می توان به دو دسته تقسیم...ادامه»