اقوام و زبان مردم در استان همدان
استان همدان محل سکونت اقوام مختلف با فرهنگ ها، آداب و...ادامه»