امامزاده عبدالله کرج
امامزاده عبدالله طاهر روستای کندر از روستاهای دهستان...ادامه»