ایران ما در سراسر جهان با توجه به نوع حکومت و طرز فکر...ادامه»
قزل اوزن یکی از بلندترین رودخانه های ایران
قزل اوزن جز یکی از طولانی ترین رودخانه های ایران بمشار...ادامه»