کاخ باغچه جوق (سردار) ماکو
روستای باغچه جوق در فاصله حدود 2 کیلومتری غرب جاده ماکو...ادامه»