منطقه ریجاب و بان زرده که در فاصله 120 کیلومتری شهر...ادامه»