اقوام و زبان مردم چهارمحال و بختیاری
آنچه مسلم است این است که بختیاری ها از نژاد قدیم ایرانی...ادامه»