برج ساعت تبریز
برج ساعت شهرداری تبریز در سال 1314 هجری شمسی در محل نوبر...ادامه»