مسجد امام خمینی (شاه) اصفهان
مسجد امام خمینی یا مسجد شاه که در ضلع جنوبی میدان امام...ادامه»