فرهنگسرای خاوران در تهران
کار ساخت فرهنگسرای خاوران در بهار سال 1372 در منطقه 15...ادامه»