میدان نقش جهان (امام خمینی) اصفهان
قبل از آن که اصفهان که پایتختی ایران انتخاب شود، در این...ادامه»