بقعه سید ابراهیم و سنگ بسم الله در تبریز
بقعه سید ابراهیم در محله شتربان (دوه چی-خیابان شمس...ادامه»