مسجد امام سمنان
مسجد امام، مسجد شاه یا مسجد سلطانی در مرکز شهر سمنان...ادامه»